• صفحه اصلی
  • پیش بینی ویژگی عصب روان شناختیِ اسکیزوفرنی بر اساس جنبه های شناخت اجتماعی در یک نمونه غیربالینی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1397051484950163670 بازدید : 5123 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی