جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 41
شماره 41 سال 21
بهار - تابستان 1397
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

چکیده: امیدواری و خودکارآمدی ممکن است نقش سازنده و مهمی در فرایند بهبود از سوء مصرف مواد و جلوگیری از لغزش های مکرر در طی درمان داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی چنین نقشی، به مقایسة امیدواری و خودکارآمدی در معتادانِ تحت درمانِ نگهدارنده با متادون پرداخته است که گروهی از آنان بدون لغزش بودند و گروه دیگری مرتکب لغزش های مکرر شده بودند. طـرح این پـژوهش، علّـی ـ مقـایسه ای بود. جامعه پژوهش مشتمل بود بر معتادان مراجعه کننده به مراکز درمان نگهدارنده با متادون شهرستان خرم آباد در نیمسال اول سال 1394. برای این منظور، از میان بیماران این مراکز، تعداد 40 نفر دارای لغزش های مکرر و 40 نفر که بدون لغزش بودند، به صورت در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های امیدواری و خودکارآمدی عمومی در مورد آنها اجرا گردید. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که اگرچه گروه های مورد بررسی از لحاظ میـزان امیدواری بالا بودند، اما به لحاظ این متغیر، بین آنها تفاوت معناداری نبود و تنها از لحاظ میزان خودکارآمدی تفاوت معناداری با یکدیگر داشتند. در نتیجه، برای دستیابی به نتایج درمانیِ مثبت و حفظ این نتایج، علاوه بر داشتن میزان امیدواری بالا، خودکارآمدی بالایی هم لازم است.
تورج سپهوند
DOI : 0
کلمات کلیدی : امیدواری ، خودکارآمدی ، درمان نگهدارنده با متادون ، لغزش
هدف پژوهش حاضر پیش بینی کیفیت روابط زناشویی براساس باورهای ارتباطی و خلاقیّت هیجانی است. در این پـژوهش تـوصیفی ـ همبستگی، 327 نـفر از فرهنگیانِ متأهل از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های سازگاری زوجی اصلاح شده (RDAS)، باورهای ارتباطی (RBI)، و خلاقیت هیجانی (ECI) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با روش همزمان، تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که خلاقیّت هیجانی رابطة مثبت و معناداری با کیفیت روابط زناشویی دارد. از میان خرده مقیاس های باورهای ارتباطی، باور به مخرب بودن مخالفت، و باور به عدم تغییرپذیری همسر، رابطة منفی و معنادار با کیفیت روابط زناشویی دارند. همچنین، هر سه متغیر قادر به پیش بینی کیفیت روابط زناشویی هستند. با توجه به نتایج این پژوهش می باید به ضرورت توجه به باورهای ارتباطی، خلاقیّت هیجانی، استفاده از برنامه های آموزشیِ مناسب در جهت تصحیح باورهای ناکارآمد، و آگاهی و تنظیم هیجانی برای افزایش کیفیت روابط زناشویی تأکید کرد.
علی اکبر سلیمانیان
DOI : 0
کلمات کلیدی : کیفیت روابط زناشویی ، باورهای ارتباطی ، خلاقیّت هیجانی
در پژوهش حاضر، رابطة فراشناخت با احساس خستگی، به واسطه راهبردهای مقابله‌ای و کمال گرایی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش در گروه تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی است. به این منظور، 400 نفر از بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان مقیاس تأثیر خستگي (FIS)، فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ-30)، پرسشنامة کمال گرایی هیل (PI)، و پرسشنامة راهبردهای مقابله ای (WOCQ) فولکمن و لازاروس را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل مسیر، نشان داد که مسیر علّی غیرمستقیمِ فراشناخت، به‌واسطه کمال گرایی، به طور معنادار بر احساس خستگی اثر دارد (01/0>P). همچنین، کمال گرایی به واسطة راهبرد مقابله ای هیجان محور، بر خستگی اثر غیرمستقیم دارد (01/0>P). بر اساس نتایج این پژوهش، تمرکز بر نقش واسطه ای کمال گرایی در مداخلات درمانیِ افراد مبتلا به سندرم خستگی مزمن، می تواند بخش مهمی از درمان این افراد را تشکیل دهد.
سمیه سعیدی دهاقانی
DOI : 0
کلمات کلیدی : فراشناخت ، کمال گرایی سازگارانه ، کمالگرایی ناسازگارانه ، احساس خستگی ، راهبردهای مقابله ای
یکی از مدل های بررسی تأثیر تقاضاهای شغلی بر کارکنان، مدل تقاضا ـ منابع ـ حمایت است. این پژوهش با هدف بررسي مدل طراحيِ شغلِ تقاضا ـ منابع ـ حمايت در محيط هاي صنعتي، تجاري، بهداشتی، و دولتي انجام گردید. نمونه‌های پژوهش از 4 بخش یعنی صنعت (928=n)، بيمارستان (526=n)، تجارت (483=n)، و سازمان هاي دولتي (582=n) انتخاب شدند. سپس این افراد، به ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های زمان، تلاش جسمی، استقلال، به‌کارگیری مهارت، حمایت اجتماعی، ایمنی شغلی، خشنودی از وظیفه، تعهد سازمانی، و خستگی پاسخ دادند. ارزیابی برابری سنجش در بین جمعیت‌ها در این چهاربخش از طریق فنون ثبات عاملی آزمون شد. یافته ها نشان دادند که مدل شش‌عاملی هم از نـظر شاخص‌هاي مجـذوركاي (به تـرتيـب، در صنعت 85/1، در بيمارستـان 67/1، در تجارت 71/1، و در سـازمان هاي دولتـي 92/1)، و هم از نظـر شـاخص‌هـاي مطلق و تفصيلي (اين مقادير در هر چهار گروه فقط در مدل پنجم به سطح مطلوب 90/0 مي‌رسند)، همچنین از نظر شاخص هاي باقيمانده (اين مقادير در هر چهار گروه فقط در مدل پنجم كمتر از 04/0 هستند)، در مقایسه با سایر مدل ها از برازش بهتری برخوردارند. همچنین، نتایج نشان دادند که به‌کارگیری مهارت در هر چهار بخش خشنودی از وظیفه و تعهد سازمانی را پیش‌بینی می‌کند. در هر چهار بخش، عامل زمان نیز پیش‌بین خستگی است و حمایت اجتماعی نیز هر سه متغیر خشنودی از وظیفه، تعهد سازمانی، و خستگی را پیش‌بینی می‌کند.
حمیدرضا عریضی
DOI : 0
کلمات کلیدی : تقاضاهای شغلی ، کنترل شغلی ، حمایت اجتماعی ، محیط‌های سازمانی
هدف از پژوهش حاضر، بررسي اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجانِ مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک (DBT) در کاهش افسردگی نوجوانانِ تحت پوششِ سازمان بهزیستیِ شهرستان ملارد از توابع استان تهران بوده است. پژوهش حاضر نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل است. جامعة پژوهش مشتمل است بر پسران نوجوان در مقطع سنی 12 تا 18 سال که در سال 1393 در شهرستان ملارد تحت پوشش سازمان بهزیستـی بودنـد. به جهـت انتخـاب نمونـه، از روش نمون گیری هدفمند استفاده شد. حجم نمونة پژوهش 20 نفـر بود. شرکت کنندگان پس از انتخـاب اولیـه، به طـور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (دو گروه 10 نفره). سپس مداخلات درمانی در 8 جلسة دو ساعته در گـروه آزمايش به اجرا درآمد، درحالی که گروه کنترل هيچ گونه مداخلـه اي دریـافت نکرد. برای جمع-آوری داده ها در مراحل پیش آزمون و پس آزمون، از مقیاس افسردگی بک (BDI) استفاده شد تحليل کوواريانس داده ها نشان داد که آموزش مهارت تنظیم هیجانِ مبتنی بر رفتاردرمانیِ دیالکتیک در کاهش افسردگی نوجوانان مؤثر است (05/0>P). رفتاردرمانی دیالکتیک با اعتباربخشی به مراجع، باعث پذیرش مشکلات هیجانی می شود که این پذیرش در نهایت به تسهیل تغییرات منجر می گردد.
مینا مجتبایی
DOI : 0
کلمات کلیدی : تنظیم هیجانی ، رفتار درمانی دیالکتیک ، افسردگی
هدف اساسی مطالعۀ حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد شناختی ـ رفتاریِ مثبت گرا بر امیدواریِ دانش آموزان متوسطۀ دارای مشکلات سازگاری است. این تحقیق آزمایشی در بین دانش آموزان دخترِ 15-14 سالة دارای مشکلات سازگاری در مدارس شهرستان ساری در سال تحصیلی 94-1393 انجام شد. از میان دانش آموزان معرفی شده از سوی معلمان، با اجرای آزمون و غربالگری، با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، 40 نفر انتخاب شدند و سپس با استفاده از روش آرایش تصادفی در گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. در مرحـلة پيـش آزمون، در مورد تمامي شـركت كنندگان، پرسشنامۀ امیدواری اسنایدر (SHQ) اجرا شد. سپس دانش آموزانِ گروه آزمایـش به مدت 14 جلسه (هر هفتـه، دو جلسة 5/1 ساعته)، تحت آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد شناختی ـ رفتاری مثبت گرا (فریدنبرگ، b2010) قرار گرفتند درحالي كه اعضاي گروه كنترل در ليست انتظار بـاقي ماندنـد. بعد از اتمـام برنامـۀ مداخلـه، مجـدداً دانش آموزانِ دو گروه با همان پرسشنامه مورد پس آزمون قرار گرفتند. نتايج حاصل از اجراي تحليل كوواريانس نشان دادند كه پس از كنترل اثر پيش آزمـون، تفـاوت امیدواری در بين گروه آزمايش و کنترل معنادار بود.
مالک میرهاشمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : امیدواری ، رویکرد شناحتی ـ رفتاریِ مثبت گرا ، مهارت های مقابله ، مشکلات سازگاری

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :رضا زمانی
مدیر مسئول :رضا زمانی
سردبیر :رضا زمانی
هیئت تحریریه :
شیوا دولت آبادی
علی اکبر سیف
حسین شکر کن
علیرضا کیامنش
حمزه گنجی
بیژن گیلانی
پروانه محمدخوانی
امیر هوشنگ مهریار
شاپا :1019-9616
شاپا الکترونیکی : 1019-9616

نمایه شده