• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - اثر بارِ شناختی و بازة زمانی بر ادراک زمان
    علی شهابی فر سید مهدی حسینی فرد عطاالله موحدی نیا
    هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بارِ شناختی و بازة زمانی و تعامل این دو متغیر بر ادراک زمان به روش شبه آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان، دانشجویان، و کارکنان سازمان های شهر کرمان در سال 1397 بودند که از میان آنها 300 نفر (150 مرد و 150 زن) به صورت در دسترس ان چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بارِ شناختی و بازة زمانی و تعامل این دو متغیر بر ادراک زمان به روش شبه آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان، دانشجویان، و کارکنان سازمان های شهر کرمان در سال 1397 بودند که از میان آنها 300 نفر (150 مرد و 150 زن) به صورت در دسترس انتخاب شدند و همه آنها تکلیف بازتولید زمان (TP) را انجام دادند. نتایج نشان دادند که هم اثر اصلی بارِ شناختی و بازة زمانی و هم اثر تعاملی این دو بر ادراک زمان معنا دار است (01/0>p). بارِ شناختی و افزایش بازة زمانی بر ادراک زمان به صورت افزایش میزان خطای بازتولید زمان اثر دارند. لازم به ذکر است که بیشترین تفاوت در خطای بازتولید زمان بین بازه های 2 و 8 ثانیه به دست آمد (001/0=p). پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - اثربخشی الگوی زوج¬درمانگریِ تلفیقیِ خودتنظیم¬گری ـ دلبستگی بر تکانشگریِ ناکارآمد و دشواری¬های تنظیم هیجان در دو همسر
    تورج سپهوند
    پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی الگوی زوج درمـانگریِ تلفیقـیِ خـودتنظیم گری ـ دلبستگی بر تکانشگریِ ناکارآمد و دشواری های تنظیم هیجان در زوج ها انجام شد. این مطالعه یک پژوهش نیمه‌آزمایشی دارای طــرح پيش-آزمـون ـ پس آزمون همـراه با گروه کنترل است. از بین زوج های مراجعه ك چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی الگوی زوج درمـانگریِ تلفیقـیِ خـودتنظیم گری ـ دلبستگی بر تکانشگریِ ناکارآمد و دشواری های تنظیم هیجان در زوج ها انجام شد. این مطالعه یک پژوهش نیمه‌آزمایشی دارای طــرح پيش-آزمـون ـ پس آزمون همـراه با گروه کنترل است. از بین زوج های مراجعه كننده به مراكز مشاورة شهرستان خرم‌آباد، تعداد 22 زوج انتخاب شدند و به گونة تصادفي، در گروه های آزمایش و کنترل، گمارده شدند. قبل از اجرای جلسات زوج درمانی، در پیش آزمون، مقیاس تکانشگری ناکارآمد (DIS) و مقیاس دشواری های تنظیم هیجان (DERS) در مورد تمامی زوج ها اجرا گردید. سپس زوج های گروه آزمایش در جلسات برنامة زوج درمانگری تلفیقیِ خودتنظیم گری ـ دلبستگی شرکت کردند، اما گروه کنترل، درمانی دریافت نکرد. بعد از اتمام جلسات درمانی، در پس‌آزمون، زوج های دو گروه مجدداً به همان مقیاس ها پاسخ دادند و داده های حاصل با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری(مانکووا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که پس از کنترل اثرِ پیش آزمون، اثرِ عضویت گروه بر ترکیب خطی متغیرهای وابستة تکانشگریِ ناکارآمد و دشواری های تنظیم هیجان، معنادار بود. تحلیل کوواریانس تک متغیری نیز نشان داد که الگوی زوج-درمانگری تلفیقیِ خودتنظیم گری ـ دلبستگی در مقایسه با گروه کنترل، تأثیر معناداری بر کاهش تکانشگری ناکارآمد و دشواری های تنظیم هیجان گذاشته است (به جزء بر دشواریِ دست زدن به رفتار هدفمند). در نتیجه، زوج درمانگری تلفیقیِ خود تنظیم گری ـ دلبستگی به منزلة یک درمان مفید، می تواند در کاهش تکانشگریِ ناکارآمد و دشواری های تنظیم هیجان در زوج ها مؤثر باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - زنان و چالش‌های مسیر شغلی در صنعت: یک پژوهش داده بنیاد (مطالعه موردی شهر اصفهان)
    سارا محمدی محمدرضا عابدی پریسا نیلفروشان حمیدرضا عریضی
    در این مقاله چالش‌های مسیر شغلی زنان در صنعت ایران شناسایی و تحلیل می‌شود. سپس بر آن مبنا راه کارها و پیشنهادهای کاربردی در خصوص پیشگیری و کاهش چالش‌های زنان شاغل برای مشاورة مسیر شغلی ارائه می‌گردد. در مطالعه حاضر از روش داده بنیاد که پژوهشی کیفی است، بهره گرفته شده اس چکیده کامل
    در این مقاله چالش‌های مسیر شغلی زنان در صنعت ایران شناسایی و تحلیل می‌شود. سپس بر آن مبنا راه کارها و پیشنهادهای کاربردی در خصوص پیشگیری و کاهش چالش‌های زنان شاغل برای مشاورة مسیر شغلی ارائه می‌گردد. در مطالعه حاضر از روش داده بنیاد که پژوهشی کیفی است، بهره گرفته شده است. این پژوهش بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند و معیار اشباع نظری، با استفاده از مصاحبة عمیق، با دو گروه متخصص، 19 نفر از زنان شاغل در صنعت و 9 نفر از مدیران صنایع مختلف در شهر اصفهان انجام شد. همچنین به شیوه چندسویه نگر و بر اساس مقوله‌های مستخرج از مصاحبه‌ها و مقوله‌های مستخرج از مرور ادبیات پژوهش و مشاهدات، چالش‌های مسیر شغلی زنان در صنعت تدوین شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نظریة داده بنیاد نشان داد چالش‌های مسیر شغلی زنان در صنعت ایران شامل: چالش‌های فردی، چالش‌های خانوادگی، و چالش‌های سازمانی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - شکل¬گیری و تحول باورهای کودکان 6 -3 ساله دربارة دانش و دانستن
    زهرا تنها پروین  کدیور محمدحسین عبدالهی جعفر حسنی
    پژوهش حاضر با هدف بررسی تحول باورها در سنین کودکی با درنظر گرفتن نظریة ذهن انجام شد. بدین منظور، تعداد 75 کودک در سنین 6-3 سال از مهدکودک های شهر تهران انتخاب شدند. برای هر کودک دو تکلیفِ باورِ غلط و دو تکلیف معرفت شناسی شخصی در نظر گرفته شد. نتایج نشان دادند که بین معر چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی تحول باورها در سنین کودکی با درنظر گرفتن نظریة ذهن انجام شد. بدین منظور، تعداد 75 کودک در سنین 6-3 سال از مهدکودک های شهر تهران انتخاب شدند. برای هر کودک دو تکلیفِ باورِ غلط و دو تکلیف معرفت شناسی شخصی در نظر گرفته شد. نتایج نشان دادند که بین معرفت شناسی شخصی، نظریة ذهن، و سن رابطة معنادارِ مثبت دیده می شود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان دادند که معرفت شناسیِ شخصی از طریق سن و نظریة ذهن قابل پیش بینی است. بر این اساس، کودکانِ سنین بالاتر نمره های بالاتری در معرفت شناسی شخصی کسب کردند، به گونه ای که تقریباً %31 از واریانس معرفت شناسی شخصی از طریق سن تبیین شد. همچنین، کودکانی که نمره های بالاتری در معرفت شناسی شخصی کسب کردند نمره های بالاتری در توانایی نظریة ذهن به دست آوردند. دو متغیر سن و نظریة ذهن همراه با هم، %5/32 از واریانس معرفت شناسی شخصی را تبیین کردند. به علاوه، مرحله انتقال به دوگانه نگری در نمونة مورد بررسی، مشاهده نشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - درمان فراتشخیصیِ یکپارچة اختلالات هیجانی برای کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگیِ همبود: مطالعة تک¬موردی
    فیروزه  ضرغامی محمدرضا شعیری زهرا شهریور
    هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی اولیة پروتکل جدید درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی کودکان (UP-C) بر کاهش علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی همبود در کودکان 8 تا 11 سالة ایرانی است. در این پژوهش، پروتکل فراتشخیصیِ 15جلسه ای در چهارچوب یک طرح تجربی تک موردی با پیش آزمو چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی اولیة پروتکل جدید درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی کودکان (UP-C) بر کاهش علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی همبود در کودکان 8 تا 11 سالة ایرانی است. در این پژوهش، پروتکل فراتشخیصیِ 15جلسه ای در چهارچوب یک طرح تجربی تک موردی با پیش آزمون، پس آزمون، و پیگیریِ یک ماهه روی یک کودک 9 سالة مبتلا به اختلال اضطراب جدایی، اختلال اضطراب اجتماعی، و اختلال افسردگی اساسی (به عنوان اختلال همبود) اجرا شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبة نیمه ساختاریافتة اختلالات خلقی و اسکیزوفرنیا برای کودکان، (K-SADS-PL) فهرست مشکلات رفتاری کودک، (CBCL) نسخه اصلاح شده غربالگری برای اضطراب کودکان مرتبط با اختلالات خلقی (SCARED)، و فهرست افسردگی کودکان (CDI) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل نموداری ـ -ترسیمی و شاخص درصد تغییرات نشان دادند که بیمار در پایان درمان و دوره پیگیری یک ماهه، تغییرات آماری و بالینی معناداری هم در متغیرهای اضطراب و هم افسردگی (به عنوان اختلال همبود) پیدا کرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ویژگی¬های روان‌سنجیِ نسخة آنلاینِ گزارش معلم از مقیاس مشکلات سلامت روان‌شناختی دانش¬آموزان دورة متوسطه: تحلیل آیتم و ساختار درونی
    سعید اکبری زردخانه فرناز  مهدی پور مارالانی نادر  منصورکیایی علی محمد  زنگانه محسن  جلالت دانش سیامک  طهماسبی گرمتانی مسعود  زارعیان
    با توجه به شیوع اختلالات روانی در دانش‌آموزان و اهمیت ابزارهای غربالگری در تشخیص زودهنگام این اختلالات و اقدام به پیشگیری، هدف پژوهش حاضر، تهیة نسخة الکترونیک گزارش معلم از مقیاس ملی سلامت روان‌شناختی دانش‌آموزانِ دورة متوسطه دوم بود. نمونة پژوهش مشتمل بود بر 1346 نفر ا چکیده کامل
    با توجه به شیوع اختلالات روانی در دانش‌آموزان و اهمیت ابزارهای غربالگری در تشخیص زودهنگام این اختلالات و اقدام به پیشگیری، هدف پژوهش حاضر، تهیة نسخة الکترونیک گزارش معلم از مقیاس ملی سلامت روان‌شناختی دانش‌آموزانِ دورة متوسطه دوم بود. نمونة پژوهش مشتمل بود بر 1346 نفر از معلمان دوره متوسطة دوم در استان های البرز، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، فارس، و خراسان رضوی. ابزار اولیة پژوهش، دارای 103 آیتم بود. نتایج تحلیل آیتم بر اساس هشت ملاک کفایت آیتم نشان داد که کلیة آیتم ها به غیر از دو آیتم،‌ از شرایط لازم برای حضور در بین آیتم های این ابزار برخوردارند. پس از حذف این دو آیتم، تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه‌های اصلی و چرخش واریمکس نشان داد که مناسب ترین ساختار برای مقیاس گزارش معلم، ساختاری چهار ‌مؤلفه‌ای است؛ ولی تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل هشت مؤلفه‌ایِ مبتنی بر نظر متخصصان را می‌توان ساختار عاملی نهایی مقیاس در نظر گرفت. همسانی درونی مؤلفه های حاصل قابل قبول بود (ضرایب بین 83/0 و 95/0). بررسی ضرایب همبستگیِ نمرة آیتم‌ها با نمرة کلِ زیرمقیاس مربوط نیز نشان داد که این ضرایب بین 49/0 و 87/0 قرار دارند. همچنین، طبق ماتریس ضرایب همبستگیِ عامل‌های استخراجی، مقدار ضرایب همبستگی عامل‌ها بین 41/0 تا 89/0 بود. به‌طور کلی، ویژگی های روان‌سنجی مقیاس گزارش معلم از مقیاس ملی سلامت روان‌شناختی دانش آموزان، حاکی از مناسب بودن این ابزار برای کاربست های غربالگری و پژوهشی در جامعة دانش‌آموزان است پرونده مقاله