• صفحه اصلی
  • تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی و تغییرناپذیری اندازه‌گیری مقیاس شکوفایی زوجی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402071744338 بازدید : 1006 صفحه: 188 - 223

نوع مقاله: پژوهشی