• صفحه اصلی
  • مرور سیستماتیک پژوهش‌های مرتبط با اهمالکاری تحصیلی (غیرفعّال و فعّال): ارائه یک مدل مفهومی پنتاگونی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402071044266 بازدید : 1042 صفحه: 38 - 70

نوع مقاله: مروری

مقالات مرتبط