• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تقلیل اثر مُدالیتة حسی بر ادراک زمان
    محمدعلی نظری حسن صبوری مقدم رضا خسرو آبادی حسین سپاسی مقدم سید شهریار عرب
    در حیطة سایکوفیزیک، در مورد اینکه هنگام ارائة یک محرک تکراری، چه عاملی باعث انقباض زمان و هنگام ارائة یک محرک غیرتکراری یا تازه، چه عاملی باعث انبساط زمان می گردد، تبیین روشنی از سهم ویژگی‏های زمانی و غیرزمانی عرضه نشده است. در این پژوهش، با بررسی 48 آزمودنی در قالب 3 آ چکیده کامل
    در حیطة سایکوفیزیک، در مورد اینکه هنگام ارائة یک محرک تکراری، چه عاملی باعث انقباض زمان و هنگام ارائة یک محرک غیرتکراری یا تازه، چه عاملی باعث انبساط زمان می گردد، تبیین روشنی از سهم ویژگی‏های زمانی و غیرزمانی عرضه نشده است. در این پژوهش، با بررسی 48 آزمودنی در قالب 3 آزمایش، تلاش گردید تا در مقابل ویژگی‏های غیرزمانی، نقش خالص‏ ویژگی‏های زمانی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مورد بررسی قرار گیرد. در آزمایش 1 و 3، داده‏ ها به وسیلة تحلیل واریانس با اندازه ‏های مکرر روی داده ‏های «تکلیف ادبال زمان» بررسی شدند و در آزمایش 2 نیز داده ها به کمک تابع روانسنجی افتراق زمان، تحلیل گردیدند. آزمایش 1 نشان داد که با اِعمال تغییر روی ویژگی‏ های زمانی بین محرک‏ های تکراری ـ غیرتکراری و به کمک کمکردن دخالتِ ویژگی‏ های غیرزمانی، می‎توان تنها در سیستم شنوایی و در یک محدودة تقریبی از آستانة افتراق، به ترتیب باعث انقباض و انبساط زمان شد. در آزمایش 2، محاسبات تکمیلی برای اصلاح برآورد اندازة مناسب آستانه انجام گردید. آزمایش 3 نشان داد که با اِعمال تغییرات مناسب در آستانة افتراق، می ‏توان همزمان در هر دوی این مدالیته‏ ها به صورت همسو، اثرهای مرتبط با تکراری/ غیرتکراری بودن محرک بر ادراک زمان را ایجاد کرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تقویت موفقیت توسط سرمایه روان شناختی از طریق تضعیف استرس شغلی در معلمان زن
    محسن گل پرور رضا  صادقی
    این پژوهش با هدف بررسی تقويت موفقيت شغلي توسط سرمایه روان شناختی از طريق تضعيف استرس شغلی در میان معلمان زن اجرا شد. جامعه آماري پژوهش را معلمان زن مقطع ابتدایی در شهر اصفهان تشكيل دادند كه از بين آنها 221 نفر به شيوة نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه سرمایه چکیده کامل
    این پژوهش با هدف بررسی تقويت موفقيت شغلي توسط سرمایه روان شناختی از طريق تضعيف استرس شغلی در میان معلمان زن اجرا شد. جامعه آماري پژوهش را معلمان زن مقطع ابتدایی در شهر اصفهان تشكيل دادند كه از بين آنها 221 نفر به شيوة نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه سرمایه روان شناختی (PCQ)، پرسشنامه استرس شغلی (JSQ)، و پرسشنامه موفقیت شغلی (CSQ) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و الگو سازی معادلة ساختاری (SEM) تحليل شدند. نتایج نشان دادند که بین سرمایه روان شناختی با استرس شغلی رابطة منفی و معنادار، ولی بین سرمایه روان شناختی و موفقیت شغلی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد ( 01/0P<). همچنین بین استرس شغلی با موفقیت شغلی رابطه منفی و معنادار به دست آمد. نتایج مدل سازی معادلة ساختاری و تحلیل واسطه ای نشان دادند که استرس شغلی متغیر واسطه ای پاره ای در رابطة سرمایه روان شناختی با موفقیت شغلی معلمان زن است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مطالعه کیفی علائم اختلالات هیجانی در برخی از اقوام ایرانی
    مصطفی  زارعان شهریار  شهیدی فونز  وان دی فایفر محسن  دهقانی
    هدف پژوهش حاضر مطالعه ابعاد فرهنگی اضطـراب و افسردگی در سه قومیت آذری، کرد، و فارس است. در یک پژوهش مقطعیِ کیفی، تعداد 44 فردِ مبتلا به اختلالات هیجانی وارد مطالعه شدند و در مصاحبة عمیق انفرادی با محورهای ادراک مشکلات هیجانی، عوامل آنها، و رفتارهای جستجوی مراقبت بهداشتی چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر مطالعه ابعاد فرهنگی اضطـراب و افسردگی در سه قومیت آذری، کرد، و فارس است. در یک پژوهش مقطعیِ کیفی، تعداد 44 فردِ مبتلا به اختلالات هیجانی وارد مطالعه شدند و در مصاحبة عمیق انفرادی با محورهای ادراک مشکلات هیجانی، عوامل آنها، و رفتارهای جستجوی مراقبت بهداشتی، شرکت کردند. تکنیک تحلیل محتوای مرسوم برای دستیابی به نتایج تحقیق به کار گرفته شد. نتایج اولیه از شباهت نسبی مقوله های گزارش شده در سه قوم خبر داد که بیشتر در سه مقولة هیجان منفی، جسمانی سازی و شناخت معیوب خلاصه می شدند. عوامل ادراک شده برای اختلالات هیجانی شامل فرایندهای روان شناختی و پس از آن، ترکیبی از عوامل اجتماعی و محیطی هستند. مقوله های سه قوم مجموعه ناهمگونی از سازه های روان شناختی را تشکیل می دهند. این امر لزوم در نظر گرفتن متغیرهای بافتاری همچون فرهنگ و قومیت را، در ارزیابی، تشخیص، و درمان اختلالات هیجانی مورد تأکید قرار میدهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - مهارتهای تفکر انتقادی و سبک های مقابله ای دانشجویان با استرسِ ادراک شدة زلزله
    فریبرز نیکدل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های مقابله و مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان با استرس ادراک شدة آنها بعد از زمین لرزة شهر یاسوج انجام گردید. روش پژوهش غیرآزمایشی از نوع همبستگی است. برای وصول به هدف فوق، از جامعه آماري تحقيق كه عبارت بود از کلیه دانشجویان دانشگاه چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های مقابله و مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان با استرس ادراک شدة آنها بعد از زمین لرزة شهر یاسوج انجام گردید. روش پژوهش غیرآزمایشی از نوع همبستگی است. برای وصول به هدف فوق، از جامعه آماري تحقيق كه عبارت بود از کلیه دانشجویان دانشگاه های یاسوج و فرهنگیان یاسوج در سـال تحصیلی97-1396، تعداد 280 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند که به پرسشنامة‌ استرس ادراک شده (PSS)، پرسشنامة گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTDI)، و پرسشنامه سبک های مقابله با استرس (CISS) پاسخ دادند. نتایج نشان دادند که بین سبک های مقابله ای مسئله مدار و استرس ادراک شده دانشجویان رابطه منفی و معنادار و همچنین بین سبک های مقابله ای هیجان مدارِ دانشجویان و استرس ادراک شدة آنها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. رابطه بین سبک های مقابلة اجتنابی و استرس ادراک شده دانشجویان معنادار نبود. تفکر انتقادی با میزان استرس ادراک شدة دانشجویان رابطة منفی و معنادار دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که سبک های مقابلة هیجان مدار، تفکر انتقادی، و سبک های مقابلة مسئله مدار به ترتیب پیش‌بینی کننده‌های میزان استرس ادراک شده دانشجویان هستند پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی و نقد کتاب «علم النّفس یا روان شناسی از لحاظ تربیت»
    اسماعیل  ناصری
    از کتاب «علم النّفس یا روان شناسی از لحاظ تربیت» دکتر علی اکبر سیاسی (1317)، به عنوان نخستین درس نامه دانشگاهی روان شناسی در ایران یاد می شود. در این مقاله تلاش شده است، با توجه به شیوه نامه نقد و بررسی کتب شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، این اثر مورد بررسی و نقد ق چکیده کامل
    از کتاب «علم النّفس یا روان شناسی از لحاظ تربیت» دکتر علی اکبر سیاسی (1317)، به عنوان نخستین درس نامه دانشگاهی روان شناسی در ایران یاد می شود. در این مقاله تلاش شده است، با توجه به شیوه نامه نقد و بررسی کتب شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، این اثر مورد بررسی و نقد قرار گیرد. این اثر از بیشتر شاخص های ظاهری کتاب از جمله صفحة عنوان، دیباچه، فهرست مطالب، فهرست اصطلاحات، فهرست اسامی، و فهرست گراورها (عکس، شکل، جدول و نمودار)، برخوردار است. نبود مقدمه، هم در ابتدای کتاب و هم در ابتدای فصول، و عدم فهرست منابع در پایان کتاب، از چشمگیرترین کاستی های این اثر در بعُد شکلی هستند. در بُعد محتوایی، تناسب محتوای کتاب با سرفصل های فعلی روان شناسی عمومی، سازمان بندی فصول کتاب با توجه به مباحث علم النّفس، توجه به روان شناسی تجربی، پیشگامی در برگردانی کلمات، توجه به تربیت کـودکان و نوجوانان، بررسی نظریات مهم روان شناسی و نقد آنها، و توجه به منابع ایرانی، از نقاط قوت اثر است. در مقابل ضعف در ارجاع دهی منابع، و روزآمد نشدن چاپ های آخر کتاب، از چشمگیرترین کاستی های این اثر بشمار می آیند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - رابطۀ ویژگی‌های شخصیت با مصرف و سوءمصرف مواد توهم‌زا
    مهدی  گنجی مهرداد ثابت حمزه  گنجی خدیجه  ابوالمعالی
    پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین صفات شخصیت با مصرف و سوءمصرف مواد توهم‌زا انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش افرادی بودند که در زندگی خود حداقل یک بار مواد توهم‌زا مصرف کرده بودند یا به سوءمصرف این مواد می‌پرداختند. هر دو گروه نمونه (100 نفر زن و مرد با سابقة مصرف/ سوءمص چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین صفات شخصیت با مصرف و سوءمصرف مواد توهم‌زا انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش افرادی بودند که در زندگی خود حداقل یک بار مواد توهم‌زا مصرف کرده بودند یا به سوءمصرف این مواد می‌پرداختند. هر دو گروه نمونه (100 نفر زن و مرد با سابقة مصرف/ سوءمصرف مواد توهم زا) و کنترل (100 نفر زن و مرد بدون سابقة مصرف/ سوءمصرف مواد توهم زا) به صورت داوطلبانه و از طریق فراخوان در فضای مجازی به دو پرسشنامة شخصیتی (NEO-FFI) و پرسشنامۀ (محقق ساخته) مربوط به ویژگی های جمعیت‌شناختی پاسخ دادند. نتایج تحلیل لجستیک داده ها نشان دادند که افراد مصرف کنندۀ مواد توهم‌زا در مقایسه با افرادی که هرگز از این مواد استفاده نکرده‌اند، در دو ویژگی شخصیتیِ باز بودن به روی تجربه‌های جدید و سازگاری (خوش‌اخلاقی و کنار آمدن با دیگران) نمرات بالاتری کسب می کنند (در هر دو، 01/0P ≤ ). پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - ارزشیابی از منابع وب: ارائة یک سیاهه
    زهره مجدآبادی
    با گسترش منابع الکترونیک کاربران زیادی به شبکه جهانی وب رجوع می‎کنند. بار اضافی اطلاعات، اطلاعات بی فایده، و اطلاعات غیرصحیح و غیردقیق در صفحات وب، نیاز به تشخیص منابع غیردقیق و گمراه‎کننده را از سوی کاربران می‎طلبد. بخشی از این کاربران را دانشجویان تشکیل می‎دهند. در کن چکیده کامل
    با گسترش منابع الکترونیک کاربران زیادی به شبکه جهانی وب رجوع می‎کنند. بار اضافی اطلاعات، اطلاعات بی فایده، و اطلاعات غیرصحیح و غیردقیق در صفحات وب، نیاز به تشخیص منابع غیردقیق و گمراه‎کننده را از سوی کاربران می‎طلبد. بخشی از این کاربران را دانشجویان تشکیل می‎دهند. در کنار منابع سنتی، در حال حاضر با گسترش فن‎آوری رایانه‎ای و دسترسی سهل و فوری به اطلاعات از طریق اینترنت، استفاده از منابع الکترونیک در بین دانشجویان بسیار رایج شده است. کنترل مطالب از حیث اعتبار و قابلیت اعتماد آنها به عهدة کاربر است و بدین ترتیب، ارزشیابی از محتوای وب موضوعی مهم محسوب می‎شود. در این راستا، سیاهه ارزشیابی از منابع وب می‎تواند ابزاری مفید برای عموم کاربران و به خصوص دانشجویان باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - کتاب‌شناسی اختلال کاستی توجه و بيش‌فعالی
    احمد به پژوه حامد مغربی
    عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات، عصر انفجار دانش، يا هنگامۀ انفجار انتشارات ناميده‌اند، به طوری که هر پژوهشگری يا خواننده‌ای در پيدا کردن مطلب مورد نظر خود به آسانی دچار سردرگمی می‌شود و دقيقاً نمی‌داند از کجا بايد شروع کند! در اين مسير، وجود تنوع و پراکندگی در منابع چکیده کامل
    عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات، عصر انفجار دانش، يا هنگامۀ انفجار انتشارات ناميده‌اند، به طوری که هر پژوهشگری يا خواننده‌ای در پيدا کردن مطلب مورد نظر خود به آسانی دچار سردرگمی می‌شود و دقيقاً نمی‌داند از کجا بايد شروع کند! در اين مسير، وجود تنوع و پراکندگی در منابع اطلاعاتی و مطالعاتی، از قبيل پايگاه‌های اينترنتی، سايت‌ها، کتاب‌های تخصصی، کتاب‌های مرجع، اطلس‌ها، زندگینامه‌ها، فرهنگنامه‌ها، دايره المعارف‌ها، روزنامه‌ها، و مجله‌های تخصصی به این سردرگمی دامن می‌زنند! از این رو، تهیه و تدوین کتاب‌شناسی جامعی در مورد موضوعی خاص و حوزۀ علمی مشخص، خوانندگان و پژوهشگران را به آخرین و جدیدترین کتاب‌ها و منابع و مآخذ راهنمایی و هدايت می‌کند و به آنان کمک بسیاری می‌نمايد تا از این سردرگمی رهایی یابند. پرونده مقاله