• فهرست مقالات میترا مصلحی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - "اثربخشی آموزش مهارت¬های مقابله¬ای با رویکرد شناختی ـ رفتاریِ مثبت¬گرا بر امیدواریِ دانش¬آموزان دبیرستانی با مشکلات سازگاری "
    میترا مصلحی جویباری مالک میرهاشمی
    هدف اساسی مطالعۀ حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد شناختی ـ رفتاریِ مثبت گرا بر امیدواریِ دانش آموزان متوسطۀ دارای مشکلات سازگاری است. این تحقیق آزمایشی در بین دانش آموزان دخترِ 15-14 سالة دارای مشکلات سازگاری در مدارس شهرستان ساری در سال تحصیلی 94 چکیده کامل
    هدف اساسی مطالعۀ حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد شناختی ـ رفتاریِ مثبت گرا بر امیدواریِ دانش آموزان متوسطۀ دارای مشکلات سازگاری است. این تحقیق آزمایشی در بین دانش آموزان دخترِ 15-14 سالة دارای مشکلات سازگاری در مدارس شهرستان ساری در سال تحصیلی 94-1393 انجام شد. از میان دانش آموزان معرفی شده از سوی معلمان، با اجرای آزمون و غربالگری، با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، 40 نفر انتخاب شدند و سپس با استفاده از روش آرایش تصادفی در گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. در مرحـلة پيـش- آزمون، در مورد تمامي شـركت كنندگان، پرسشنامۀ امیدواری اسنایدر (SHQ) اجرا شد. سپس دانش آموزانِ گروه آزمایـش به مدت 14 جلسه (هر هفتـه، دو جلسة 5/1 ساعته)، تحت آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد شناختی ـ رفتاری مثبت گرا (فریدنبرگ، b2010) قرار گرفتند درحالي كه اعضاي گروه كنترل در ليست انتظار بـاقي ماندنـد. بعد از اتمـام برنامـۀ مداخلـه، مجـدداً دانش آموزانِ دو گروه با همان پرسشنامه مورد پس آزمون قرار گرفتند. نتايج حاصل از اجراي تحليل كوواريانس نشان دادند كه پس از كنترل اثر پيش آزمـون، تفـاوت امیدواری در بين گروه آزمايش و کنترل معنادار بود. پرونده مقاله