• فهرست مقالات بی تا رئیسی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - سبک زندگی و سواد سلامت در بیماران مبتلا به کووید-19 و افراد غیرمبتلای مراجعه کننده به بیمارستان
    بی تا رئیسی انسیه نظری دولابی امیرحسین افضلی
    پژوهش حاضر با هدف مقایسة سبک زندگی و سواد سلامت بیماران مبتلا به کووید-19 مراجعه‌کننده به بیمارستان و بیماران غیرمبتلا به کووید-19 انجام شد. برای این منظور 60 بیمار مبتلا به کووید-19 مراجعه‌کننده به بیمارستان شهید فیروز آبادی (منطقه 20 تهران) با 60 نفر از بیماران غیرمبت چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف مقایسة سبک زندگی و سواد سلامت بیماران مبتلا به کووید-19 مراجعه‌کننده به بیمارستان و بیماران غیرمبتلا به کووید-19 انجام شد. برای این منظور 60 بیمار مبتلا به کووید-19 مراجعه‌کننده به بیمارستان شهید فیروز آبادی (منطقه 20 تهران) با 60 نفر از بیماران غیرمبتلا به کووید-19 مراجعه‌کننده، مورد مقایسه قرار گرفتند. برای این منظور ‌ پرسشنامه‌هایی تحت عنوان «سواد سلامت جمعیت شهری ایران» و «پرسشنامه ارزیابی سبک زندگی میلر ـ اسمیت» در اختیار آنها قرار داده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل تمایل مرکزی (میانگین)، و تحلیل واریانس چند متغیری انجام گرفت. نتایج به‌دست آمده نشان داد که بین این دو گروه در دو متغیر سواد سلامت و سبک زندگی تفاوت معنی‌دار وجود دارد و این تفاوت از نظر سواد سلامت به نفع بیماران مبتلا به کووید-19 و به ضرر بیماران غیرمبتلا به کووید-19 است. در نتیجۀ اقدامات بیماران مبتلا به کووید-19 برای دستیابی به اطلاعات مربوط به سلامت، به‌منظور تسریع روند بهبود، عدم ابتلای سایر اعضای خانواده، کاهش عوارض داروها و بیماری، موجب افزایش سواد سلامت این گروه نسبت به بیماران غیرمبتلا به کووید-19 شده است. همچنین شرایط دشوار، عوارض جانبی و طولانی مدت بیماری کووید-19 در بیماران مبتلا باعث شده است که سبک زندگی ناخوشایندی را نسبت به بیماران غیرمبتلا به کووید-19 تجربه کنند. پرونده مقاله