• فهرست مقالات خلیل اسماعیل پور

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - "رابطه علّی فراشناخت و احساس خستگی به واسطة راهبردهای مقابله ای و کمال‌گرایی "
    سمیه سعیدی دهاقانی جلیل  باباپور خیرالدین خلیل اسماعیل پور
    در پژوهش حاضر، رابطة فراشناخت با احساس خستگی، به واسطه راهبردهای مقابله‌ای و کمال گرایی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش در گروه تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی است. به این منظور، 400 نفر از بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله چکیده کامل
    در پژوهش حاضر، رابطة فراشناخت با احساس خستگی، به واسطه راهبردهای مقابله‌ای و کمال گرایی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش در گروه تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی است. به این منظور، 400 نفر از بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان مقیاس تأثیر خستگي (FIS)، فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ-30)، پرسشنامة کمال گرایی هیل (PI)، و پرسشنامة راهبردهای مقابله ای (WOCQ) فولکمن و لازاروس را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل مسیر، نشان داد که مسیر علّی غیرمستقیمِ فراشناخت، به‌واسطه کمال گرایی، به طور معنادار بر احساس خستگی اثر دارد (01/0>P). همچنین، کمال گرایی به واسطة راهبرد مقابله ای هیجان محور، بر خستگی اثر غیرمستقیم دارد (01/0>P). بر اساس نتایج این پژوهش، تمرکز بر نقش واسطه ای کمال گرایی در مداخلات درمانیِ افراد مبتلا به سندرم خستگی مزمن، می تواند بخش مهمی از درمان این افراد را تشکیل دهد. پرونده مقاله